Truyện Hệ Thống

9 chương

35 chương

10 chương

7 chương

10 chương

126 chương

56 chương

21 chương

227 chương

85 chương

22 chương

23 chương

5 chương

56 chương

28 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.