Truyện Xuyên Không

12 chương

9 chương

10 chương

14 chương

76 chương

22 chương

5 chương

56 chương

7 chương

8 chương

59 chương

49 chương

56 chương

40 chương

35 chương

21 chương

18 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.