Truyện Xuyên Không

53 chương

59 chương

40 chương

35 chương

21 chương

22 chương

10 chương

19 chương

36 chương

233 chương

73 chương

98 chương

81 chương

46 chương

396 chương

75 chương

36 chương

121 chương

21 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.