Truyện Xuyên Không

24 chương

65 chương

77 chương

5 chương

24 chương

22 chương

30 chương

100 chương

63 chương

154 chương

15 chương

107 chương

3 chương

14 chương

70 chương

278 chương

44 chương

55 chương

144 chương

110 chương

109 chương

12 chương

56 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.